Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

PaperCenter / DECAdry

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Papercenter, te noemen opdrachtnemer, en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Door een bestelling bij Papercenter te plaatsen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Papercenter zijn vrijblijvend. Papercenter behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is (zie ook artikel 3.6).

2. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer Papercenter uw bestelling heeft geaccepteerd. Papercenter behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, mits door Papercenter gemotiveerd. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd dan krijgt u daar binnen 14 werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijs en betaling

1. De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk anders overeengekomen.

2. Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient het verschuldigde bedrag (zonder korting of verrekening) binnen veertien dagen na factuurdatum te worden betaald. Voor bestellingen met een afleveradres buiten Nederland geldt een betaaltermijn van 21 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Betaling dient te allen tijde te geschieden door overboeking van het op de factuur vermelde verschuldigde totaalbedrag op het rekeningnummer zoals dat op de factuur staat vermeld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van de betaling de datum van creditering van de bankrekening van Papercenter. Betaling door opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de betalingstermijn.

4. Bij het overschrijden van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat ingebrekestelling nodig is,  vanaf die dag over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zoals neergelegd in de artikelen 6:119 en 6:119a van het Burgerlijk Wetboek. Als Papercenter de vordering ter incasso uitbesteedt, is opdrachtgever ook de incassokosten verschuldigd.

5. Als opdrachtgever niet tijdig (volledig) betaalt, heeft Papercenter het recht om de betreffende bestelling en eventueel daarmee samenhangende bestellingen op te schorten, dan wel te annuleren.

6. Indien de prijzen van de aangeboden artikelen stijgen in de periode tussen het moment van bestellen en het moment van levering door Papercenter, dan heeft opdrachtgever het recht de bestelling te annuleren binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Papercenter.

Artikel 4. Levering

1. De vermelde levertijden van de artikelen zijn indicatief. Opdrachtgever ontvangt de bestelde artikelen, mits voorradig, zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, tenzij door Papercenter anders aangegeven. In dat laatste geval zal Papercenter opdrachtgever tijdig hierover informeren. Tot het moment van levering heeft opdrachtgever dan het recht om de bestelling te annuleren. Voor levering buiten Nederland kunnen andere levertijden gelden. Overschrijding van de leveringstermijn door Papercenter geeft opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding.

2. Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het afgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Reclames

1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval, schriftelijk binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden.

2. Reclames met betrekking tot geleverde artikelen dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 5 werkdagen na ontvangst van de artikelen te geschieden.

3. Reclames als in de artikelen 5.1 en 5.2 bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

4. Als een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, behoudt Papercenter zich het recht voor om dan wel het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw artikel, dan wel om de prijs plus de daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

5. Indien opdrachtgever een artikel om welke reden dan ook toch niet wil hebben, heeft deze het recht om het artikel binnen 7 werkdagen na aflevering aan Papercenter te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. In dit geval worden retourzendingen alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is. Als opdrachtgever het betreffende artikel al heeft betaald, wordt het bedrag uiterlijk binnen 30 dagen door Papercenter terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6.  Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over op opdrachtgever als opdrachtgever het verschuldigde bedrag heeft betaald. Het risico terzake van de artikelen gaat al over op opdrachtgever op het moment van levering.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

1. Papercenter is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen  en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen opdrachtgever en Papercenter, dan wel tussen Papercenter en derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Papercenter.

2. Papercenter mag bij de uitvoering van bestellingen gebruik maken van derden.

3. Onverminderd de overige aan Papercenter toekomende rechten, heeft Papercenter in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van opdrachtgever op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dat schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar te maken.

Artikel 8. Garantiebepalingen

1. Opdrachtnemer garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie zoals deze door de fabrikanten op de geleverde producten is vastgesteld.

2. Er geldt geen garantie indien de schade is te wijten aan de schuld van opdrachtgever.

3. De garantietermijn vangt aan op het moment dat het product door opdrachtnemer aan opdrachtgever is geleverd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever te lijden schade is beperkt op de wijze als omschreven in dit artikel

2. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of een onrechtmatige daad, gepleegd door opdrachtnemer in de uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief omzetbelasting.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10. Geschillenbeslechting

1. Elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Groningen. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke verdrag bevoegde rechter.

Artikel 11. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Wijziging van de voorwaarden

1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld